Образователна среда

ВИЗИТКА: Детска градина №25 „Златно зрънце” е образователно-възпитателна институция, създадена с цел целодневно възпитание, социализация, обучение и отглеждане на деца. Основна ценност за нас е детето, неговият свят, преживявания, израстване и развитие.
Детска градина №25 „Златно зрънце” се намира в квартал Младост на гр. Варна, в непосредствена близост до спортен комлекс „Младост“ – Детски кът и Ледена пързалка. Отличава се с модерна, удобна и съвременна сграда, резултат от публичночастно партньорство, построена е през 2009г.
В своята обществена дейност реализираме европейски, национални и общински приоритети в областта на предучилищното образование и изпълняваме интересите на всички страни, включени в образователния процес. Наша цел е детската градина да е привлекателна за всяко дете.
В Детска градина № 25 „Златно зрънце” редът и отговорността към работата стоят на първо място и осигуряваме:
– уютна външна и вътрешна педагогическа среда за израстване и развитие на децата;
– отговаряме на родителските нужди и потребности;
– осигуряваме възможност за професионална реализация и развитие на педагозите и персонала;
– в партньорство сме с Община Варна, РУО, обществени организации.

ДЕВИЗ: „Да учим децата да знаят, да могат и да живеят успешно с другите.“
Мисията на ДГ №25 „Златно зрънце”: Подкрепяме личностното детско развитие, поставяме основите на ключовите компетентности, както на граждански, здравни, екологични и интеркултурни компетентности и даваме необходимата база от знания за безопасност и култура на поведение на децата. Традициите на детската градина са възпитаване на добродетели и създаване на комфортна среда за развитие, насочена към позитивно и творческо общуване с децата. Насърчаваме уменията на децата да мислят, да обогатяват речника си, да имат позитивни очаквания и отношения, да усвояват норми на поведение, да получават и дават емоционална подкрепа.
В детската градина екипната работа е заложена на много добро ниво.
Радваме се на партньорство и позитивно отношение на родителите към работата на детската градина и към отговорностите, които самите те имат.

Разлистени страници – това, което вярваме и към което се стремим