У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 – 1 7 година

БАБА МАРТА ПРИ ДЕЦАТА

Баба Марта от торбичка дар дарява за ръчичка,

чакат малките деца с развълнувани сърца,

с песничка я поздравяват, да са румени,

засмени тя им пожелава.