Приобщаваща грижа

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 г о д и н а

На 20.10. 2022г. с педагогическите специалисти на детската градина бе проведено междуинституционално обучение с външен лектор по приобщаващо образование на тема „Приобщаващи практики за деца със специални потребности“ със съдействието РЦПППО – Варна и А. Радева, главен ресурсен учител.

През месеците септември и октомври бе извършен скрининг с деца от първа възрастова група.

Бяха организирани екипни срещи и подготвени планове за допълнителна личностна подкрепа на нуждаещи се деца за учебната година.

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 2 г о д и н а

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 9 – 2 0 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Скрининг проучване в първа група

В началото на новата учебна година тригодишните деца имаха възможност да участват в процедура, която да установи съществуването на риск в развитието им. Провеждането на скрининг проучване позволява детската градина да планира ефективна подкрепа на децата, според индивидуалните потребности и трудности. Проучването се извършва от обучен педагог – старши учителя В. Николова, а дейностите, благоприятстващи развитието на децата се провеждат съвместно с учителите на групата.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

Подкрепа за инициативата „Шарени чорапки“ – поздравления, Слънчовци!

Децата от група „Слънчо“ приемат и подкрепят слънчевите хора със синдром на Даун. На 21.03.2018г. те се присъединиха към шареното предизвикателство, обуха своите шарени чорапки и изработиха специални картички. Инициативата за отбелязването на деня бе на А. Лазарова, родител в групата.