Изложби

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 година

Нашите „златни зрънца“ творят и се изразяват чрез средствата на изобразителното изкуство.

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 0 2 2 година

Електронни книги на „Рибките“:

„Еднакви и различни“

https://read.bookcreator.com/uIjKqkfMW4SlGPjrdSWzvknqLdL2/7CPBuZVnSpuLpEsEHoIWtg

„Предвестникът на пролетта“

https://read.bookcreator.com/uIjKqkfMW4SlGPjrdSWzvknqLdL2/hSb8kDC3T5uzUs7xlzBbow

 

 

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 г о д и н а

Учебна 2019 – 20 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Старание, умения и цветно настроение

от децата на четвърта подготвителна група по време на допълнителни форми на работа по образователните направления Конструиране и технологии и Изобразително изкуство по темите

Есенна експозиция „С ръката на природата“

изложба с природни материали, фантазия и творчество със съдействието на родителите на детската градина

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

„Рисувам за децата на Европа“ – национален конкурс за детска рисунка

Българското председателство на Европейския съюз от началото на 2018г. бе повод за обявяване на националния конкурс за детска рисунка. Малките художници от подготвителните трета и четвърта групи на детската градина насочват своите погледи напред в бъдещето и както умеят, чрез своите творби разказват за свят, за който мечтаят, изпълнен с приятелство, разбирателство и творчество. Чрез рисунките отправят лично послание към всички деца на Европа.

Старши учителят на четвърта подготвителна за училище група В. Георгиева обсъжда с децата някои аспекти на тези въпроси. Когато бе попитана какво мисли за цялостния възпитателно-образователен процес, провеждан в групата, тя отговори: „Ние възпитаваме, задаваме ценности, даваме умения, знания. Надграждаме, изискваме от децата, много ги обичаме. Затова те се стараят и успяват.“

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 – 1 7 година

И з л о ж б а   –  о к т о м в р и  2 0 1 6,

детски шедьоври на изобразителното творчество

 

https://read.bookcreator.com/uIjKqkfMW4SlGPjrdSWzvknqLdL2/hSb8kDC3T5uzUs7xlzBbow