Звездичка

        Група „Звездичка“

Детето няма нужда

от скъпи неща.

Дай му подкрепа,

спокойна среда.

Играчки с купища

губят следа.

Дари му спомени

за след това.

Детското щастие

движи света.

Струва куп грижи,

но няма цена.

Биляна Дар

Образователни акценти:

1.Създаване на условия за приемственост и последователност при даване на знания по отделните образователни направления.
2.Диференциране и индивидуализация в процеса на възпитателно – образователното взаимодействие с децата в групата.
3.Въвеждане на интерактивни форми, методи и похвати в образователната работа, активиращи развитието на познавателно-изследователската търсеща дейност на децата.

Консултации с родители:

Сряда: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Звездичка“

Организация на деня и седмично разпределение

Звездичка