Вътрешна квалификация

У Ч Е Б Н А 2 0 2 0 – 2 1 година

Специфичната работна обстановка на учебната 2020-21 наложи по-различен подход за организация на вътрешноинституцианалната квалификационна дейност. Предварително заложени, организирахме квалификационни теми и форми, предложени и реализирани от педагогическата колегия. През първо полугодие работихме върху темите: „Техники за прилагане на „Уроци за сърцето“, „Игри, подпомагащи приобщаващо образование при децата“, „Интересни техники от изобразителото изкуство, намиращи приложение в детската градина“. Отговорници за осъществяването бяха Комисията по квалификазция, М.Йорданова, З.Димитрова, Т.Атанасова, Е.Пъневска, Ж.Христова. Положителният аспект на настоящата квалификационна година е тясната обвързаност на квалификацията на педагозите с практиката. Новото знание се изпробва и прилага в работата с децата, а качеството на този процес се определя от вътрешната мотивация за развитие на всеки колега. Настоящият квалификационен опит показва, че интегрирането на темите за обучение в практическата работа с децата дава резултати – наблюдаваме повече креативност, творчество в работата и изявен стремеж за добро представяне.

Темите за квалификация за второ полугодие са: „Умения за живот. Развитие на личностните и социални умения на децата“, „SТЕМ и SТЕАМ технологии в детската градина“, „Заедно можем по-добре – доброто сътрудничество с родителите“,  „Изграждане на здравни навици и култура у малките деца“, „Приказкотерапията и емоционалната компетентност на децата“, които ще бъдат реализирани с участието на всеки педагог и с отговорници П. Недева, Р. Атанасова, В. Георгиева, В. Николова, М. Демирева, Д. Янева, Е. Атанасова, М. Йорданова, П. Станкова.

Учебна 2019-20 година

Дискусия и лектория по новата и актуална Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и аспектите на компетентностния подход са темите на първата квалификационна форма от въртешната квалификация за годината в детската градина. Презентацията на обучението акцентира важните акценти в него. Учителите представиха  различни компетенции, по които работим с децата в детската градина като базовата по овладяване на българския език, комуникативната компетентност, математическата, гражданската, емоционалната и социалната.

Веднага последва и първата за годината вътрешна практика – бяха наблюдавани педагогически ситуации по български език и математика при старши учителите Мая Йорданова и Дияна Янева в четвърти подготвителни групи. Богатство от образователни инструменти за постигане на поставените учебни и възпитателни цели и висока активност от страна на децата по време на заниманията впечатли присъстващите на практиката. Учебните ситуации на теми „Аз обичам чистотата“ от М. Петрова и „Цифрата на числото 7 и неговото изразяване“ бяха предшествани и от богата предварителна работа по подготовката им, представяне на презентация на децата в четвърта „Б“ група, запознаване с литературни и музикални произведения.

Благодарим Ви, учители, за добрият старт!

Благодарим и на Ж. Стефанова и Р. Енчева за ценната подкрепа!

 

 

 

Открити практики в трети подготвителни групи

20.11.2019г. – в детската градина се проведоха открити практики в Трети подготвителни групи при нашите старши учители Елена Пъневска и Валентина Николова. Наблюдавахме работата с децата по образователните направления „Околен свят“ и темата „Моето семейство“ в трета „А“ подготвителна група, както и „Конструиране и технологии“ по Безопасност на движението по пътищата и темата „Могат ли хората без превозните средства“ в трета „Б“ подготвителна група.

През този ден децата от група „Калинка“ научиха какво са превозните средства, можем ли без тях, какви видове са и как е правилно да се движат, придобиха технически знания и умения за частите на колите и за начина на свързването им, когато се изработват от хартия. Получиха конкретни указания за  практическата и самостоятелна конструктивна дейност. Накрая, старателно рязали, прегъвали, лепили и конструирали, доволни поиграха със своите нови колички на автомивката, която преди седмица  изработиха с помощта на родител, съпричастен към образователната работа в групата. А докато играеха със своите превозни средства децата внимаваха – спазваха ред и правила, толкова важни за личната безопасност и за безопасността на всички.

В навечерието на Деня на християнското семейство в група „Детелинка“ бе поставена темата за задружността, за грижата, за обичта, която всеки намира в семейството си. Прекрасно бе изведена възпитателната задача с децата, че членовете на семейството си оказват помощ един на друг. Родителите на групата бяха съпричастни като някои взеха участие в организацията по подготовката на откритата практика. А малките „Детелинки“ пристигаха с празнични настроение и тоалети за специалния ден и с удоволствие всяко от тях се включи в учебно-възпитателната дейност.

Практиките завършиха с конфериране на педагогическите ситуации в присъствието на всички педагози. Бяха стимулирани използваните от учителите стратегии за позитивно и ценностно ориентирано възпитание, акцентира се върху наблюдаваните положителни моменти и постигнатото с децата –  развиване на конструктивни и технически умения, умения за изразяване, поддържане на отношения и норми на добро поведение.

Педагогическо можене и усърдие

Зимни празници и обичаи – какво знаем на Коледа и коледуването, на тази тема, но през погледа на образователната ситуация по музика децата от четвърта подготвителна „А“ група и старши учителя Анна Колева се посветиха днес, 22.11.2019г. в рамките на седмиците с открити практики в детската градина. Учителят запозна децата с коледарите и техните песни – „Гости сме Ви коледари“. Децата изпълниха музикални произведения, ориентираха се в музикалните категории, пресъздадоха чрез движения настроението и характера на произведенията и усвоиха знания за празничен обичай. Коректно планирана, построена методически и изпълнена, ситуацията по музика впечатли всички.

Най-малките деца на детската градина, които са едва от три месеца при нас, днес имаха своя пръв прощъпулник в света на знанието и моженето, заедно със своя учител Теменужка Атанасова. Те се представиха в сюжетна ситуация по физическа култура, на която проявиха желание и умения за участие в организирани дейности – придвижваха се организирано с водач, скачаха с два крака на място, лазиха от колянна опора към ориентир, изпълняваха естествено-приложни движения с музикален съпровод. Учителят осигури двигателна активност и емоционална удовлетвореност на децата, подготовката и реализацията бяха отлични. Ситуацията по физическа култура бе в образователна интеграция и с други направления – околен свят, музика, български език – активиране на детската реч и други. За всичко видяно прозираше усърден труд, много постижения и образователно-възпитателна работа в новата предучилищна група.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Практическо приложение на дейности по физическа култура в детската градина

Една от формите на вътрешна квалификация през годината бе проведения през месец март практикум по физическа култура,

на който всеки учител представи интересни игри и идеи за работата с децата по образователното направление.

Практикумът допринесе за нови педагогически вдъхновения, за увеличаване на картотеката с добри практики, така и за положителни емоции и качествено разтоварване от работния ден.

Открити практики

В изпълнение на План за квалификационна дейност през месеците ноември и февруари проведохме вътрешни открити за всички педагози практики по образователни направления във всяка от групите на детската градина. Разглеждаме ученето като необходим процес на всяко развитие, стимулираме стратегии за позитивно и ценностно ориентирано възпитание, търсим и реализираме новаторски подходи за повишаване на постиженията на децата.
Моменти от вдъхновената професионална реализация на учителите на детската градина

У Ч Е Б Н А 2017-18година

Открити практики

Откритите практики от вътрешната институционална квалификация през годината се проведе по теми от малките проекти.

За учебната 2017-18г. тя е представена в Образователно-възпитателната ни дейност, както и в работата по Проекти на групите.

Вътрешна квалификация на тема „Изграждане на стратегии за позитивно и ценностно ориентирано възпитание. Преподаване на добродетели в предучилищна възраст“

На 02.11.2017г. в детската градина бе проведено обучение в противовес и превенция на детската агресия, насочващо образователните и възпитателни усилия към изграждане на основи на ценностно ориентирана култура на децата и уменията на учителите за преподаване на добродетели.

„Даване на първа долекарска помощ“ – обучение на помощник – възпитатели

На 09.11.2017г. медицинската сестра Ж. Стефанова проведе планирано за учебната година обучение с помощник-възпитателите на детската градина по даване на практични знания и полезна информация, свързана с предоставяне на грижи и подкрепа и оказване на първа долекарска помощ