Външна квалификация

У ч е б н а 2021-22 година

Във връзка с въвеждането на електронните дневници, учителите на детската градина през учебната година се включиха във външно обучение в дистанционен формат без кредити на Onebook „Възможностите на електронния дневник – практически дейности при обучението за работа“.

 

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 година

Квалификацията с външен лектор в детската градина се проведе по темата „Разширяване на уменията за работа на педагогическите специалисти с ИКТ. Приложение на електронните помагала на издателство „Просвета“ в детската градина“. Бе организирана на 20.05.2021г. съвместно с М. Димитрова и Т. Марков,  представители на издателството.

У ч е б н а 2 0 1 9 – 2 0 година

У Ч Е Б Н А 2018 -19 година

 

През месец март в детската градина се проведе външна квалификация на тема:
„Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите)
Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани“
Експерт-обучител бе Мария Дерижан от "Тренинг и обучителен център „Щастие“
С участието в тренинга, ангажираността и подготовката учителите на детската градина увеличават с един своите квалификационни кредити.

 

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 – 1 7 година