Външна квалификация

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 г о д и н а

В периода 19-21.09.2023г. в Арбанаси бе организиран семинар от ЦРПБ, гр. Варна на тема „Качество, трудово-правни и счетоводни аспекти в работата на образователните институции“, насочен към директори, заместник-директори и счетоводители в системата на предучилищното и училищно образование. На семинара присъства П. Недева

През полугодието на учебната година г-жа М. Динчева участва във външно обучение, организирано и проведено в комлекс „Старосел“ от 16 до 18.11.2022г. от  Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ на тема „Актуални алтернативни практики в управлението на образователните институции“.

 

Първото за учебната година обучение от институционалната квалификационна програма бе по приобщаващо образование и се проведе на 20.10.2022г. с външен лектор на тема: „Приобщаващи практики и методи за работа с деца със специални потребности“. Обучител бе А. Радева – главен ресурсен учител от РЦПППО – Варна, която разкри компетентно своите знания и опит с педагогическите специалисти на ДГ №25 „Златно зрънце“. Професионалното вълнение на учителите след срещата бе силен показател за полезността от нея. Обучението носи допълнителнни академични часове квалификация за всички присъствали педагози.

Всички 14 /четиринадесет/ педагогически специалисти на ДГ №25 „Златно зрънце“ се включиха в двудневно външно обучение към „ЕвроПро“ ЕOOД на тема „Актуални тенденции и предизвикателства при обучение на деца и ученици в детска градина и училище по БДП“ на 31.01 и 01.02. 2023г., което бе проведено в кметството на кв. Аспарухово от преподавателя д-р Галина Хайдар. Обучението носи 2 /два/ кредита и освен присъствена част, всеки от учителите подготвя и свой личен проект по така важната тема за безопастността на движението по пътищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсови проекти по БДП – макети, книга с комикси, стихотворение и мемори карти

У ч е б н а 2021-22 година

Във връзка с въвеждането на електронните дневници, учителите на детската градина през учебната година се включиха във външно обучение в дистанционен формат без кредити на Onebook „Възможностите на електронния дневник – практически дейности при обучението за работа“.

Учителят Т. Атанасова участва във външно обучение – семинар на тема „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“, насочен към директори и педагогически специалисти в системата на предучшлшщното и училищно образование. който се проведе в гр. Златоград от 17 до 19.03.2022г. и се организира от Център за развитие и подкрепа на бизнеса, гр. Варна.

В периода 29-31.07.2022г. в гр. Банкя се проведе обучение на тема: „Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес при управление на образователната институция“, с обучител Ирена Соколова, организиран от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Квалификацията носи един кредит и в нея се включи П. Недева – заместник-директор по учебната дейност.

Снимка с директора на НЦПКПС, гр. Банкя с участниците от областите Варна, Ловеч, Русе:

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 година

Квалификацията с външен лектор в детската градина се проведе по темата „Разширяване на уменията за работа на педагогическите специалисти с ИКТ. Приложение на електронните помагала на издателство „Просвета“ в детската градина“. Бе организирана на 20.05.2021г. съвместно с М. Димитрова и Т. Марков,  представители на издателството.

У ч е б н а 2 0 1 9 – 2 0 година

У Ч Е Б Н А 2018 -19 година

 

През месец март в детската градина се проведе външна квалификация на тема:
„Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите)
Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани“
Експерт-обучител бе Мария Дерижан от "Тренинг и обучителен център „Щастие“
С участието в тренинга, ангажираността и подготовката учителите на детската градина увеличават с един своите квалификационни кредити.

 

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 – 1 7 година